پییریمینین یو اروماتیټ هیتروکیکلیک عضوی مرکب دی چې د پیډینین سره ورته دی. یو له دریو ډیزاینونو څخه یو (شپږ غړیو هیروکوکلیککس په انگ کې د نايتروجن اتومس سره)، دا په NNUMX او په حلقه کې 1 کې د نايتروجن اتومس لري .:3 نور ډیزاینز پیریزین دي) د 250 او 1 پوستونو کې د نايټروجن اسټس (. او پیریډینازین (په ایکسینیم ایکس او د 4 پوستونو کې د نايتروجن اتومس). په نیوکلیک اسیدونو کې، درې ډوله نیوکلوبیس پایریمینین ډیسیوټینټونه دي: سایټوسین (C)، تیمینین (T)، او uracil (U).

ټول ښودل 9 پايلې